Når Advokatfirmaet Vølund modtager personoplysninger om dig, skal du efter databeskyttelsesforordningen* have en række oplysninger.

Oplysningerne er alene til orientering.

 

Dataansvarlig

Advokatfirmaet Vølund er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Du finder vores kontaktoplysninger under fanen ”Kontaktoplysninger”.

 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bruges til at behandle din sag. Oftest behandles dine oplysning, fordi du har indgået en aftale med os om, at vi udfører en opgave for dig. Retsgrundlaget er i sådanne tilfælde databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du har sendt følsomme personoplysninger, er behandlingen baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Fælles for behandlingen af personoplysninger er, at der ikke indsamles mere end nødvendigt i forhold til den enkelte opgave.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives kun, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Det kan f.eks. være til offentlige myndigheder eller sagsparter.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes senest 10 år efter, at din sag er afsluttet. Tidsperioden er fastsat efter, at rådgiveransvaret forældes senest 10 år efter, at din sag er afsluttet.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte advokatfirmaet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.”