Forældremyndighed, samvær og bopæl

 

Som forældre, der ikke lever sammen, skal I finde løsninger for jeres fælles barns bopæl og samværet med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos.

 

Af og til er der også uenighed mellem jer som forældre om, hvorvidt forældremyndigheden fortsat skal være delt imellem jer, eller om den bør tildeles kun den ene forælder. Hvis I som forældre ikke kan nå til enighed om forældremyndighed, samvær og bopæl, så skal hjælpen først og fremmest søges i Familieretshuset, hvor alle forældre kan indlede en sag om forældremyndighed, samvær og bopæl.

 

Når Familieretshuset har holdt møder med forældre og eventuelt barn og indhentet de oplysninger, der findes relevant fra institutioner, skoler, kommuner mm., så indbringer Familieretshuset sagen for Familieretten i den retskreds, hvor barnet har bopæl, hvis det ikke er lykkedes for jer forældre at nå til enighed ved Familieretshusets hjælp.

 

Familieretten er en særlig del af Byretten, hvor sagerne behandles efter modeller specielt tilrettelagt til familiesager, og hvor Retten har adgang til at indhente børnesagkyndig bistand med henblik på at få belyst, hvad der er bedst for barnet. Det er også Familieretten, der behandler sager om tvangsfuldbyrdelse i afgørelser familiesager.

 

Alle sager om forældremyndighed, samvær og bopæl er forskellige, men fælles for dem er, at de omhandler det kæreste, du har – nemlig dit barn. Der er ofte meget på spil for både dig som forælder og for dit barn, og systemet med Familieretshuset og Familieretten synes for mange uoverskueligt og vanskeligt at navigere i. Derfor vælger mange at få en advokat til at stå ved deres side.

 

Som familieretsadvokat har jeg et indgående kendskab til procedurer og sagsgange i både Familieretshuset og i Familieretten, og jeg kan derfor oplyse og rådgive dig om sagens gang hele vejen igennem. Som advokat i familiesager er jeg med, fra du ønsker det, hvad enten det er fra det indledende møde i Familieretshuset eller først fra sagen er indbragt for Familieretten.

 

Tid og tillid er to meget væsentlige parametre i disse sager. Der skal være god tid til, at du sætter mig ordentligt ind i din sag, og jeg vægter den personlige samtale med dig som kunde særligt højt i disse sager, så der opnås en tillidsfuld relation imellem dig som kunde og mig som advokat. Det er altid mig, du taler i telefon med om din sag, det er altid mig, du holder møde med om din sag, og det vil altid være mig, der følger dig til møde i Familieretshuset og Familieretten.

 

Det er vigtigt for mig som advokat, at jeg har dette indgående kendskab til dig og din sag, og jeg ved af erfaring, at det også har stor værdi for mine kunder.

 

Hvis du har brug for en uforpligtende snak om din og dit barns situation, så er du altid velkommen til at ringe til mig på tlf. 60 12 25 90.

 

Anbringelse af børn uden samtykke fra forældrene

 

Forældre

Anbringelse af børn starter i kommunalt regi i den kommune, hvor barnet har bopæl. Hvis du som forælder ikke giver samtykke til anbringelse af barnet, skal kommunen lave en indstilling til kommunens Børne- og Ungeudvalg, hvor kommunen redegør for og fremlægger dokumentation for, hvorfor det er dennes opfattelse, at barnet bør anbringes uden for hjemmet. Det er herefter Børne- og Ungeudvalget, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at anbringe barnet uden for hjemmet.

 

Sagerne er ofte dokumenttunge og afsluttes med et møde i Børne- og Ungeudvalget, hvor du som forælder kan møde op og redegøre for dit syn på sagen, inden udvalget træffer en afgørelse. For forældre er disse sager ofte præget af sorg og usikkerhed, og det kan virke uoverskueligt at skulle navigere i. Du har som forælder ret til gratis advokatbistand i disse sager.

 

Som advokat for dig som forælder i sager om tvangsanbringelse af børn, har jeg det fulde overblik over din sag, og jeg hjælper dig med at bevare overblikket over de ting, du skal i sagens forløb. Jeg fører ligeledes ordet ved mødet i Børne- og Ungeudvalget, hvis du helst selv er fri, men naturligvis altid på baggrund af en grundig snak og løbende dialog om sagen med dig.

 

Børn over 10 år

Børn fra 10 år og opefter skal også tilbydes gratis advokatbistand i blandt andet sager om anbringelse uden samtykke. Som advokat for barnet er det min fornemmeste opgave, at få barnets eget syn på sagen frem til Børne- og Ungeudvalget. Det kan enten være ved at møde op til udvalgsmødet uden barnet og gengive, barnets ønske er, eller ved at møde op til udvalgsmødet med barnet, og støtte det igennem at få sagt, hvad det ønsker.

 

Det kræver ofte god tid, ro og trygge rammer, at få et barn til at komme med deres syn på disse sager. Derfor foretrækker jeg at mødes med barnet et sted, hvor barnet er trygt og kendt, fremfor på mit kontor. Ved dette møde vil jeg tale med barnet om, hvad det er for en sag, der er i gang, og hvad barnets egne ønsker til sagen er, samt om muligheden for selv at møde op ved mødet i Børne- og Ungeudvalget.

 

Hvis du er nærtstående, plejeforælder eller kontaktperson til et barn, der har brug for en advokat til en anbringelsessag, så er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 60 12 25 90.

 

Fri proces

 

Fri proces betyder, at dine omkostninger ved en sag, også din advokatregning, betales af staten. Du kan kun yderst sjældent få fri proces til sager i Familieretshuset.

 

Mange af familiesagerne giver mulighed for, at du kan få fri proces, når sagerne er indleveret til Familieretten, hvis din indtægt er under et bestemt beløb, som reguleres på årlig basis.

 

Du er altid velkommen til at ringe til mig, hvis du har brug for vejledning om mulighederne for fri proces.