Oplysningspligt til kunder i henhold til De Advokatetiske Regler pkt. 13.1 og 15.6:

 

Advokatfirmaet og advokaten

Advokatfirmaet Vølund er en enkeltmandsvirksomhed, der drives af advokat Line Tornøe Vølund.

 

Advokatfirmaet Vølund har CVR-nr. 43318306 og er beliggende på Jessens Mole 11, 2.18, 5700 Svendborg.

Firmaet kan kontaktes på ltv@advokatvoelund.dk eller 60 12 25 90.

 

Advokat Line Tornøe Vølund er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Forsikring

Advokatfirmaet Vølund har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved HDI Global Specialty SE. Advokat Line Tornøe Vølund er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Pengeinstitut

Advokatfirmaet Vølund har klientbankkonto i Sydbank.

 

I tilfælde af pengeinstituttets konkurs ydes dækning for indeståender på klientkontoen i henhold til Lov om en garantifond for indskydere og investorer. Garantifonden dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Dækningsloftet gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonto og egne konti.

 

Der er en særlig dækning for indskud vedr. fast ejendom, når ejendommen har været anvendt hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssig anvendelse af køberen eller sælgeren af ejendommen henholdsvis den, der har optaget realkreditlånet.

Her dækker fonden fuldt ud indskud af købesum for den faste ejendom, der indtil 9 måneder fra indsættelsen er deponeret i henhold til forudgående købsaftale, og indskud af provenu af realkreditlån i forbindelse med belåning af fast ejendom indtil 9 måneder fra indsættelsen af beløbet, ved nybyggeri dog indtil 2 år. Fondens dækning sker dog med fradrag af forpligtelser, der har relation til realkreditlånesagen eller ejendomshandlen, og eventuelle forpligtelser, der ikke er modregnet over for det pågældende institut.

 

Lovvalg og værneting

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

 

Advokatnævnet

Advokatnævnet behandler adfærdsklager over advokater og tvister vedrørende advokaters honorar.

Advokatnævnet findes på Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller på www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/.